Precz z mostami!! Niech żyją promy!!

W temacie wędrowania po innych górach, a także nie-górach
Awatar użytkownika
Michał
Moderator
Posty: 1992
Rejestracja: 15-12-2007 02:18
Lokalizacja: Kędzierzyn Koźle

Postautor: Michał » 06-12-2012 21:48

A może są chętni na zostanie armatorem promu ? 8)


przetarg nieograniczony - Polska
Przedmiot: Obsługa przeprawy promowej
Organizator: Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach
Adres: ul. Zgłobicka 8, 33-113 Zgłobice
Województwo / powiat: małopolskie, powiat tarnowski
Państwo: Polska
Telefon / fax: tel. 14 6741230, faks 14 6787050
Opis: Obsługa przeprawy promowej na rzece Dunajec w m. Siedliszowice w ciągu drogi powiatowej nr 1305K Szczurowa - Żelichów
Zakres zamówienia obejmuje: Wykonywanie usługi przewozu promowego między-brzegowego promem górno linowym bez napędu własnego pojazdów, osób i zwierząt zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów ustawowych i administracyjnych oraz warunków ustalonych przez Urząd Żeglugi Śródlądowej. Na wykonywanie obsługi przeprawy promowej składa się wykonywanie następujących czynności: 1.Utrzymanie w należytym stanie technicznym promu i łodzi towarzyszącej poprzez wykonywanie drobnych napraw i robót konserwacyjnych materiałem Wykonawcy, a w szczególności: a) naprawy bieżące pokładu drewnianego promu i łodzi towarzyszącej wraz z wymianą desek, belek (krawędziaków) ograniczających skrajnię pokładu drewnianego materiałem i sprzętem Wykonawcy na powierzchni nie przekraczającej 10 % powierzchni całkowitej pływaka. b) smarowanie liny głównej smarem grafitowym. 2.Wykonywanie niezbędnych robót remontowych elementów przeprawy, a w szczególności: a) wymiana łańcuchów cumowniczych 8 szt. (w razie potrzeby) b) wymiana lin wodzących 2 szt. (w miarę zużycia) c).wymiana profili stalowych (płozy) pomostów wjazdowych 9 szt. (w miarę zużycia) d) wymiana tarcz sprzęgieł wciągarek (w miarę zużycia) e) wymiana lin do żurawików i przeciwwag pomostów wjazdowych (w miarę zużycia) f) przegląd, konserwacja, ewentualnie remont wciągarek, (min. 1 raz w ciągu roku) g).przegląd zbloczy lin wodzących i wymiana łożysk (co najmniej 1 raz w ciągu roku) 3.Utrzymanie w należytym stanie budynku zaplecza technicznego. 4.Zabezpieczenie promu i łodzi towarzyszącej przed uszkodzeniem w czasie spływu wielkich wód, powodzi oraz spływu kry i lodu sprzętem i materiałem Wykonawcy. 5.Dokonywanie zmian na znakach informacyjnych o wstrzymaniu i ponownym uruchomieniu przeprawy promowej. 6.Zabezpieczenie promu podczas postoju poza godzinami kursowania promu zgodnie z przepisami ustawy o żegludze śródlądowej. 7.Przekazywanie do PZD w Tarnowie informacji o wstrzymaniu i ponownym uruchomieniu przeprawy promowej. 8. Utrzymanie czystości: a) na promie i łodzi sprzętem i materiałami Wykonawcy, b) na terenie przyległym w granicach zapór zabezpieczających wjazd na prom (zbieranie śmieci wraz z wywozem) c) regularne wykaszanie traw, chwastów, i krzewów od brzegu rzeki do zapór zabezpieczających wjazd na prom - obustronnie z wywozem pozostałości ścinki na składowisko Wykonawcy. Sprzęt, transport i materiały zapewnia Wykonawca. 9.Likwidację śliskości w okresie zimowym na dojazdach do promu (od barier zabezpieczających do wjazdu na prom) włącznie z promem. Materiał do zwalczania śliskości zimowej zapewnia Zamawiający. 10.Codzienne zamknięcie dojazdów przeprawy poprzez zamknięcie barierek. 11.Zabezpieczenie dojazdów do promu awaryjnymi zaporami drogowymi U-20a ze znakiem B-1 w przypadku gdy stałe bariery nie spełniają swojego zadania tj. przy wysokim stanie wód, na czas awarii lub kradzieży itp. - komplet znaków dostarcza Zamawiający. 12.Wykonanie na promie obowiązkowych oznaczeń jednostki zgodnie z dokumentami przewozowymi tj. nr ewidencyjnych prs i żeglugowych oraz nr świadectwa pomiarowego materiałem i sprzętem Wykonawcy. 13.Prowadzenie dziennika kursowania promu. 14.Codzienny montaż i demontaż oznakowania sygnalizacyjnego przeprawy promowej, podłączanie powyższych urządzeń do sieci energetycznej oraz utrzymanie w należytym stanie sygnalizatorów ostrzegawczych. 15).Przeprawa promowa w m. Siedliszowice będzie się odbywała nieodpłatnie w godz.od 6.00 - 18.00. za wyjątkiem pierwszego dnia Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku i pierwszego dnia Świąt Wielkanocnych
Specyfikacja: Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.malopolska.pl/bip/tarnowski
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie - 33-113 Zgłobice ul.Zgłobicka 8 lub za zaliczeniem pocztowym na pisemny wniosek Wykonawcy. Egz. SIWZ bezpłatny..
Miejsce i termin składania: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2012 godzina 09:00, miejsce: Siedziba Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie - Zgłobice ul.Zgłobicka 8 sekretariat pok. nr 10
Miejsce i termin realizacji: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013
Wadium: nie wymagane
Wymagania: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia o spełnianiu tego warunku o którym mowa w rozdz. VIII pkt. 1 ppkt.1.1 SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia o spełnianiu tego warunku o którym mowa w rozdz. VIII pkt. 1 ppkt.1.1 SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia o spełnianiu tego warunku o którym mowa w rozdz. VIII pkt. 1 ppkt.1.1 SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że dysponuje minimum 2 osobami posiadającymi ważne uprawnienia tj. patent żeglarski przewoźnika żeglugi śródlądowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia o spełnianiu tego warunku o którym mowa w rozdz. VIII pkt.1 ppkt. 1.1 oraz wykazu o którym mowa w rozdz.VIII pkt.1 ppkt.1.2. i oświadczenia o którym mowa w rozdz.VIII pkt.1 ppkt. 1.3.SIWZ Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże w dołączonym do oferty wykazie osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz w oświadczeniu, że dysponuje co najmniej dwoma osobami, posiadającym ważne uprawnienia tj. patent żeglarski przewoźnika żeglugi śródlądowej. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają wymieniony powyżej warunek.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia o spełnianiu tego warunku o którym mowa w rozdz. VIII pkt.1 ppkt. 1.SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
-wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
-oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
-oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
-aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
-wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
-nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
-nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 2.Pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Formularz ofertowy - według załącznika nr 1 do SIWZ 4. Informacja dotycząca podwykonawców jeśli dotyczy- według załącznika nr 7 SIWZ; Jeśli Wykonawca nie przewiduje zlecenia robót podwykonawcom należy wpisać w załączniku nr 7 - NIE DOTYCZY 5. Zaakceptowany - parafowany wzór umowy (zał. nr 8 do SIWZ); 6. pisemne zobowiązanie / dokumenty podmiotów innych - w przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na podstawie art. 26 ust. 2 b

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
Uwagi: Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

cezaryol
bardzo stary wyga
Posty: 2341
Rejestracja: 23-03-2007 19:32
Lokalizacja: Opole

Postautor: cezaryol » 06-12-2012 22:17

Nie dysponuję dwoma osobami z odpowiednimi uprawnieniami żeglugowymi, ale z zainteresowaniem przeczytałem ogłoszenie.
Można mieć obawy co do własnego bezpieczeństwa, w zetknięciu z czyms takim:
"Materiał do zwalczania śliskości zimowej" :lol:

Za to inne zdanie brzmi obiecująco:
"Przeprawa promowa w m. Siedliszowice będzie się odbywała nieodpłatnie w godz.od 6.00 - 18.00. za wyjątkiem pierwszego dnia Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku i pierwszego dnia Świąt Wielkanocnych"
Jak nic, oznacza to, że w wymienione dni należy brać pieniądze od przeprawiających się :)

Awatar użytkownika
Apollo
Moderator
Posty: 3021
Rejestracja: 17-03-2005 00:08
Lokalizacja: Wrocław

Postautor: Apollo » 06-12-2012 22:19

Albo że nieodpłatnie, ale za to w innych godzinach. Kto w Nowy Rok wstanie o 6:00? :)

cezaryol
bardzo stary wyga
Posty: 2341
Rejestracja: 23-03-2007 19:32
Lokalizacja: Opole

Postautor: cezaryol » 06-12-2012 22:25

Jakiego rodzaju wykładni by nie zastosować, to do właściwego znaczenia, przy odrobinie złośliwości wobec autora zamówienia, trudno byłoby dojść. :lol:

Awatar użytkownika
Michał
Moderator
Posty: 1992
Rejestracja: 15-12-2007 02:18
Lokalizacja: Kędzierzyn Koźle

Postautor: Michał » 22-06-2013 00:23

(Wisła) Zawichost- Janiszów.
Prom nieczynny do odwołania (awaria techniczna).

Obrazek


(San) Czekaj Pniowski- Czekaj Wrzawski.
Prom kursuje 6-20 oprócz, niestety sobót, niedziel i świąt. 10 km w górę jest most. Prom płatny, ale turyści rowerowi gratis :-)

Obrazek

Obrazek


(Wisła) Borusowa- Nowy Korczyn. Kursuje 5-21. Info tel. 502 483 722, 509 692 974. Rowery 1 zł.

Obrazek

Obrazek


(Wisła) Opatowiec- Ujście Jezuickie. Kursuje 6-20. Info tel. 607 166 146. Rowery 2,50 zł.

Obrazek

Obrazek


(Dunajec) Siedliszowice- Wietrzychowice. Kursuje 6-18 (tylko!) . Bezpłatny

Obrazek

Obrazek


(Dunajec) Prom "Ewa" Otfinów- Pasieka. Kursuje 5-21. Bezpłatny.

Obrazek

Obrazek

Jak będę miał czas, na co niestety w najbliższym czasie się nie zanosi, to wrzucę relację z całej wyprawy rowerowej- 440 km od Ostrowca Świętokrz. aż pod Kraków, ponad setka zdjęć, nie wiem, kiedy to przerobię :-(

buba1
bardzo stary wyga
Posty: 4181
Rejestracja: 18-11-2008 10:01

Postautor: buba1 » 23-06-2013 18:16

No to pouzywales na promach!!!!!!! :D :D
"ujrzalam kiedys o swicie dwie drogi, wybralam ta mniej uczeszczana - cala reszta jest wynikiem tego, ze ja wybralam.. "

na wiecznych wagarach od zycia...

buba1
bardzo stary wyga
Posty: 4181
Rejestracja: 18-11-2008 10:01

Postautor: buba1 » 21-12-2014 21:07

i kolejne trzy promy ktorymi mialam okazje tego roku sie wozic :mrgreen:

Bardzo sympatyczny prom udalo nam sie upolowac na Łotwie, niedaleko miasteczka Ligatne. Prom miesci do 4 aut (o ile sa male i lekkie) i wyglada troche jak pływajacy pomost. Jest czesciowo samoobslugowy (przewoznik ciagnal za liny) acz tego w Zdzieszowicach nic nie pobije :-P

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

przy promie kibelek

Obrazek

Wypatrzylam jeszcze na mapie dwa inne łotewskie promy ale niestety zabraklo czasu aby je odwiedzic

Na Odrze w lubuskim, kolo Czerwieńska, prom juz znany, jechalismy nim 5 lat temu wiec warto bylo powtorzyc!

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Na Bugu miedzy Mielnikiem a Zabużem- tym razem wyjatkowo bez skodusi- przeprawa piesza

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek
"ujrzalam kiedys o swicie dwie drogi, wybralam ta mniej uczeszczana - cala reszta jest wynikiem tego, ze ja wybralam.. "na wiecznych wagarach od zycia...

Awatar użytkownika
Michał
Moderator
Posty: 1992
Rejestracja: 15-12-2007 02:18
Lokalizacja: Kędzierzyn Koźle

Postautor: Michał » 21-12-2014 22:12

buba1 pisze:Jest czesciowo samoobslugowy (przewoznik ciagnal za liny) acz tego w Zdzieszowicach nic nie pobije


W Zdzieszowicach teraz oficjalnie nie wolno pasażerom pomagać w ciągnięciu liny - regulamin zabrania.
Moja definicja raju: Smažený sýr s hranolkami a tatarskou omáčkou popijany Radegastem.

buba1
bardzo stary wyga
Posty: 4181
Rejestracja: 18-11-2008 10:01

Postautor: buba1 » 22-12-2014 06:39

Michał pisze:
buba1 pisze:Jest czesciowo samoobslugowy (przewoznik ciagnal za liny) acz tego w Zdzieszowicach nic nie pobije


W Zdzieszowicach teraz oficjalnie nie wolno pasażerom pomagać w ciągnięciu liny - regulamin zabrania.


Ciekawe jaki jest powod- boja sie ze niewykwalifikowana osoba zepsuje?
"ujrzalam kiedys o swicie dwie drogi, wybralam ta mniej uczeszczana - cala reszta jest wynikiem tego, ze ja wybralam.. "na wiecznych wagarach od zycia...

Awatar użytkownika
Michał
Moderator
Posty: 1992
Rejestracja: 15-12-2007 02:18
Lokalizacja: Kędzierzyn Koźle

Postautor: Michał » 23-12-2014 00:36

1.Boją się, że niewykwalifikowana osoba zrobi sobie krzywdę np przytrzaśnie drągiem rękę lub wpadnie do wody, i armator promu będzie ponosił odpowiedzialność za wypadek.
2. Generalnie obowiązują przepisy, że obsługę urządzeń promowych mogą prowadzić wyłącznie uprawnione osoby.
Moja definicja raju: Smažený sýr s hranolkami a tatarskou omáčkou popijany Radegastem.

buba1
bardzo stary wyga
Posty: 4181
Rejestracja: 18-11-2008 10:01

Postautor: buba1 » 23-12-2014 10:36

Michał pisze:1.Boją się, że niewykwalifikowana osoba zrobi sobie krzywdę np przytrzaśnie drągiem rękę lub wpadnie do wody, i armator promu będzie ponosił odpowiedzialność za wypadek.
.


A no tak... zapomnialam ze zyjemy w chorych czasach gdy mozna oskarzyc lesnictwo o to ze galaz w lesie spadla ci na glowe czy park narodowy ze potknales sie o kamien lezacy na szlaku.. Ciekawe czy mozna oskarzyc lesnika ze zatrules sie grzybami zebranymi na jego terenie? Nie dopilnowal! nie byly opisane! :twisted:
"ujrzalam kiedys o swicie dwie drogi, wybralam ta mniej uczeszczana - cala reszta jest wynikiem tego, ze ja wybralam.. "na wiecznych wagarach od zycia...

buba1
bardzo stary wyga
Posty: 4181
Rejestracja: 18-11-2008 10:01

Postautor: buba1 » 16-06-2015 11:29

Prom Kępa Gostecka- Solec n/Wisłą. Mielismy sporo czasu aby sie pokrecic w okolicach przypromowych- akurat jak przyjechalismy to zobaczylismy kuper odplywajacego promu, wiec mielismy pol godziny czekania. Minusem tego plywadla byla cena- 15 zl - takiego zdzierstwa jeszcze na polskich rzekach nie spotkalam wczesniej!

Obrazek

Obrazek

Drogi przypromowe

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Rozlewiska,wysepki, zatoczki

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Poki co takie znaki spotykalam na drogach- nie wiem czy tu dotyczy topielcow czy aut spadajacych z promu? ;)

ObrazekProm moloch, w niczym nie przypominajacy malych skrzypiacych rzecznych plywadel z polskich rzek. To wrecz statek. Prom przecinajacy Zatoke Kotorska w Czarnogorze. Innego w rejonie nie bylo wiec przejechalismy sie tym...

Obrazek

Obrazek

Obrazek
"ujrzalam kiedys o swicie dwie drogi, wybralam ta mniej uczeszczana - cala reszta jest wynikiem tego, ze ja wybralam.. "na wiecznych wagarach od zycia...

Awatar użytkownika
Michał
Moderator
Posty: 1992
Rejestracja: 15-12-2007 02:18
Lokalizacja: Kędzierzyn Koźle

Postautor: Michał » 09-09-2015 22:18

Może się przydać. Informacje o kursowaniu promów na wyspie Uznam (Usedom).

Prom Westklüne- Ostklüne. Prom kursuje "na dzwonek".

Obrazek

Obrazek

Prom Kamp- Karnin (kanał Zalew Szczeciński- Peenestrom). Jak widać, jest rozkład kursowania po polsku :-)

Obrazek

Jakby nie można było odczytać, tutaj link do zdjęć w dużym rozmiarze:
https://picasaweb.google.com/103888104366845985973/UznamPromy?authuser=0&feat=directlink

buba1
bardzo stary wyga
Posty: 4181
Rejestracja: 18-11-2008 10:01

Re: Precz z mostami!! Niech żyją promy!!

Postautor: buba1 » 18-05-2016 22:14

Podczas majowki odwiedzilismy dwa kolejne promy- na Węgrzech. Patrzac po mapie jest to bardzo zapromowany kraj- naliczylam ich ponad 40! (moze kiedys odwiedze wszystkie? ;) W rejon tych dwoch promow trafilismy szukajac noclegu. Jest to kraj gdzie ciezko cos znalezc na dziki biwak a okolice przypromowe zawsze oferuja jakas ciekawa polanke ktora nie jest polem uprawnym, terenem prywatnym ani zachaszczonym lasem.

Na rzece Sajo, miedzy Muhi a Korom

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek

Na rzece Tisza, miedzy Arokto i Tiszacsege. Kiedys byl mocowany na linie- dzis lina lezy porzucona
Obrazek

W tym egzemplarzu zwraca uwage koło napedowe mielace wode i skrzynki z kwiatkami!

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
"ujrzalam kiedys o swicie dwie drogi, wybralam ta mniej uczeszczana - cala reszta jest wynikiem tego, ze ja wybralam.. "na wiecznych wagarach od zycia...

Radek
obieżyświat
Posty: 729
Rejestracja: 19-02-2011 10:31

Re: Precz z mostami!! Niech żyją promy!!

Postautor: Radek » 24-05-2016 22:01

Noteci w tym wątku chyba jeszcze nie było więc oto prom w m. Radolin.
Obrazek

Czekanie na prom można urozmaicić sobie w ten sposób :D
Obrazek

W razie większej obsuwy też nie ma sTrachu :D
Obrazek


Wróć do „Turystyka”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości